لحظه بالابردن کاپ قهرمانی توسط «مسی» (ویدئو)
لحظه بالابردن کاپ قهرمانی توسط «مسی» (ویدئو)

لحظه بالابردن کاپ قهرمانی توسط «مسی» و جشن قهرمانی آرژانتین

لحظه بالابردن کاپ قهرمانی توسط «مسی» و جشن قهرمانی آرژانتین