ماجرای کارت زرد شورای نگهبان به برخی نمایندگان مجلس چیست
ماجرای کارت زرد شورای نگهبان به برخی نمایندگان مجلس چیست

ماجرای کارت زرد شورای نگهبان به برخی نمایندگان مجلس چیست هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:ما در شورای نگهبان کارت زرد و قرمز و چیزهایی از این موارد نداریم و اساسا قانون چنین چیزی را پیش بینی نکرده است. به نظر می‌رسد این موضوع و خبری که نقل کردید برداشت و تحلیل رسانه ای است […]

ماجرای کارت زرد شورای نگهبان به برخی نمایندگان مجلس چیست

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:ما در شورای نگهبان کارت زرد و قرمز و چیزهایی از این موارد نداریم و اساسا قانون چنین چیزی را پیش بینی نکرده است. به نظر می‌رسد این موضوع و خبری که نقل کردید برداشت و تحلیل رسانه ای است و ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.