مارین لوپن: خود را شکست خورده نمی‌دانم
مارین لوپن: خود را شکست خورده نمی‌دانم

مارین لوپن: خود را شکست خورده نمی‌دانم 🔹برای مبارزه با دولت مکرون کاندیدای انتخابات پارلمانی می‌شوم

مارین لوپن: خود را شکست خورده نمی‌دانم

🔹برای مبارزه با دولت مکرون کاندیدای انتخابات پارلمانی می‌شوم