مجلس به وزیر صمت کارت زرد داد
مجلس به وزیر صمت کارت زرد داد

مجلس به وزیر صمت کارت زرد داد 🔹نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر صمت درباره افزایش قیمت خودرو قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.

مجلس به وزیر صمت کارت زرد داد

🔹نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر صمت درباره افزایش قیمت خودرو قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.