مجید توکلی آزاد شد
مجید توکلی آزاد شد

مجید توکلی آزاد شد 🔹مجید توکلی فعال سیاسی امشب ۲۸ آذر بعد از حدود سه ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.

مجید توکلی آزاد شد

🔹مجید توکلی فعال سیاسی امشب ۲۸ آذر بعد از حدود سه ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.