محسن پهلوان به جلسات پدیده شاندیز بازگشت/هدف، افزایش بهره وری است!
محسن پهلوان به جلسات پدیده شاندیز بازگشت/هدف، افزایش بهره وری است!

محسن پهلوان به جلسات پدیده شاندیز بازگشت/هدف، افزایش بهره وری است! 🔹محسن پهلوان در جلسات هیأت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به عنوان عضو مدعو حضور خواهد شد. 🔹به گزارش ایلنا، این امر با هماهنگی و تأیید مقام قضایی و به منظور بهره وری بیشتر از ظرفیت محسن پهلوان به عنوان […]

محسن پهلوان به جلسات پدیده شاندیز بازگشت/هدف، افزایش بهره وری است!

🔹محسن پهلوان در جلسات هیأت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به عنوان عضو مدعو حضور خواهد شد.

🔹به گزارش ایلنا، این امر با هماهنگی و تأیید مقام قضایی و به منظور بهره وری بیشتر از ظرفیت محسن پهلوان به عنوان بنیانگذار این پروژه ملی و همچنین حرکت با شتاب بیشتر در مسیر احقاق حقوق سهامداران صورت خواهد گرفت.

🔹محسن پهلوان مالک و موسس پروژه شهر رویایی پدیده در شاندیز بود که در چندسال گذشته به دلیل برخی اتهامات بازداشت شده بود که با پیگیری های شرکت پدیده و نظر مساعد مقام قضایی جهت استفاده از تجارب وی، به جلسات این شرکت بازگشت.