محمدیان دست‌خالی ماند
محمدیان دست‌خالی ماند

محمدیان دست‌خالی ماند 🔹 محمد حسین محمدیان در دیدار رده‌بندی وزن ۹۷ کیلوگرم ماگومدوف از آذربایجان در شرایطی که دیدار ۴ بر ۴ مساوی بود، ضربه فنی شد و از رسیدن به مدال بازماند.

محمدیان دست‌خالی ماند

🔹 محمد حسین محمدیان در دیدار رده‌بندی وزن ۹۷ کیلوگرم ماگومدوف از آذربایجان در شرایطی که دیدار ۴ بر ۴ مساوی بود، ضربه فنی شد و از رسیدن به مدال بازماند.