محمد مهاجری: تیم مذاکره کننده تصور می‌کرد اروپا برای ۲۰ لیتر نفت قسم «جان مادر» می‌دهد
محمد مهاجری: تیم مذاکره کننده تصور می‌کرد اروپا برای ۲۰ لیتر نفت قسم «جان مادر» می‌دهد

محمد مهاجری: تیم مذاکره کننده تصور می‌کرد اروپا برای ۲۰ لیتر نفت قسم «جان مادر» می‌دهد فعال سیاسی اصولگرا:دستگاه دیپلماسی دولت به ویژه تیم مذاکره کننده یک تحلیل اشتباهی داشتند که فکر می کردند،‌ اگر فردا هوا سرد شود همه کشورهای اروپایی پیت های نفت شان را جلوی در وزارت خارجه می گذارند و می […]

محمد مهاجری: تیم مذاکره کننده تصور می‌کرد اروپا برای ۲۰ لیتر نفت قسم «جان مادر» می‌دهد

فعال سیاسی اصولگرا:دستگاه دیپلماسی دولت به ویژه تیم مذاکره کننده یک تحلیل اشتباهی داشتند که فکر می کردند،‌ اگر فردا هوا سرد شود همه کشورهای اروپایی پیت های نفت شان را جلوی در وزارت خارجه می گذارند و می گویند «جان مادرتان ۲۰ نفت به ما بدهید تا ما خودمان را گرم کنیم». واقعا تصور آنها در همین حد کوتاه بود.

🔹اروپایی ها حتی اگر از سرما هم بلرزند نیاز به انرژی شان را از جاهای مختلف دنیا می توانند فراهم کنند. اخیرا خبری آمد که آذربایجان در حال تأمین بخشی از نیاز اروپا به گاز است.

🔹 این نشان می دهد اروپایی ها دست روی دست نگذاشتند و منتظر ما نشدند بلکه ما باید از آن فرصت مناسب استفاده می کردیم تا منافع خودمان را این وسط تأمین کنیم.