محیط‌زیست سمنان: آذر و توران به‌خانه برگشتند
محیط‌زیست سمنان: آذر و توران به‌خانه برگشتند

محیط‌زیست سمنان: آذر و توران به‌خانه برگشتند مدیرکل محیط‌زیست سمنان:پس از دریافت نخستین واکسن ۱۰ هفتگی و مراحل ایمن‌سازی، این ۲ توله یوزپلنگ ماده به سایت پارک ملی توران معرفی شدند تا بقیه مراحل رشد خود را پشت سر بگذارند. هر ۲ توله به مرحله گوشت‌خواری رسیدند. پس از طی مراحل رشد و رسیدن به […]

محیط‌زیست سمنان: آذر و توران به‌خانه برگشتند

مدیرکل محیط‌زیست سمنان:پس از دریافت نخستین واکسن ۱۰ هفتگی و مراحل ایمن‌سازی، این ۲ توله یوزپلنگ ماده به سایت پارک ملی توران معرفی شدند تا بقیه مراحل رشد خود را پشت سر بگذارند.

هر ۲ توله به مرحله گوشت‌خواری رسیدند. پس از طی مراحل رشد و رسیدن به بلوغ می‌توانند به همراه «ایران» ماده یوزپلنگ دیگر این سایت، پشتیبان خوبی برای تکثیر و زادآوری باشند.