مدارس تبریز  فردا هم تعطیل شد
مدارس تبریز  فردا هم تعطیل شد

🔺مدارس تبریز  فردا هم تعطیل شد ◽️فردا ۲۰ آذرماه مدارس تبریز ، ایلخچی ، خسروشاه و سهند غیرحضوری شدند ◽️مدارس تبریز، ایلخچی، خسروشاه و سهند فردا در تمام مقاطع و نوبت صبح و بعد ازظهر به صورت غیرحضوری است.

🔺مدارس تبریز  فردا هم تعطیل شد

◽️فردا ۲۰ آذرماه مدارس تبریز ، ایلخچی ، خسروشاه و سهند غیرحضوری شدند

◽️مدارس تبریز، ایلخچی، خسروشاه و سهند فردا در تمام مقاطع و نوبت صبح و بعد ازظهر به صورت غیرحضوری است.