مدیریت کج دار و مریز راه به جایی نخواهد برد و کاسه صبر هواداران را لبریز خواهد کرد.
مدیریت کج دار و مریز راه به جایی نخواهد برد و کاسه صبر هواداران را لبریز خواهد کرد.

مدیریت کج دار و مریز راه به جایی نخواهد برد و کاسه صبر هواداران را لبریز خواهد کرد. حسن رزاق پورهواداران کم‌ کم از خرید بازیکن توسط باشگاه نا امید می شوند.در ابتدا هواداران را با وعده ترکاندن بمب و استخدام سرمربی امید شان را به نا امیدی تبدیل کردندروابط عمومی ابتدا اطلاعیه ای صادر […]

مدیریت کج دار و مریز راه به جایی نخواهد برد و کاسه صبر هواداران را لبریز خواهد کرد.

حسن رزاق پور
هواداران کم‌ کم از خرید بازیکن توسط باشگاه نا امید می شوند.
در ابتدا هواداران را با وعده ترکاندن بمب و استخدام سرمربی امید شان را به نا امیدی تبدیل کردند
روابط عمومی ابتدا اطلاعیه ای صادر کرد که هفته ی پیش رو سرمربی بزرگ و بازیکنان بزرگی را به هواداران معرفی خواهند کرد آنها حتی با قرار دادن تایمر معکوس بر هیجان کار افزودند اما در ساعت موعود که هواداران چشم درگوشی منتظر لحظه ترکاندن بمب و اعلام سرمربی و بازیکنان بودند خبری نشد.اینکار باعث انتقاد عصبانیت هواداران شد..
تا ۲۴ ساعت کسی پاسخگوی هواداران نبود. بعد از دو روز بدون هیچ عذرخواهی در تهیج هواداران نام منصوریان از گلدان شان در آمد.درست است که درابتدا بخاطر بالابردن انتظارات هواداران و سرکوب احساسات، هواداران ناراحت شدند اما در نهایت به انتخاب باشگاه احترام گذاشته و بین خود قرار گذاشتند از سرمربی جدید حمایت و به او فرصت بدهند.
بعد از انتخاب سرمربی این بارنوبت تعلل به انتخاب بازیکنان رسید باشگاه های رقیب همچون استقلال و پرسپولیس بازیکنانی خریدند که این بازیکنان در بازیهای آسیای خیلی کارآمد نشان داده و باعث امتیاز آوری پرسپولیس شدند ولی باشگاه تراکتور.باز با اعلام نام بازیکنان دهن پرکن نظیر بیت آشور قوچان نژاد و نیل یداللهی انتظارات هواداران را بالا بردند اما در عمل تراکتور حتی نتوانسته تا به امروزبازیکن درجه چندم را به خدمت بگیرد .
این نحوه مدیریت به نظر آخر و عاقبت خوشی را برای تیم و مدیریت باشگاه رقم نخواهد زد.امیدواریم باشگاه و در راس آن مدیر عامل آن به هواداران و خواسته های آنان ارزش بیشتری قائل شده و قدم های محکم تری در رسیدن به اهداف باشگاه بردارند. و گرنه با مدیریت کج دار و مریز راه به جایی نخواهد برد و کاسه صبر هواداران را لبریز خواهند کرد