مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز؛
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز؛

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز؛ برق چاه‌های کشاورزی در ساعات غیر اوج مصرف تابستان رایگان می‌شود

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز؛

برق چاه‌های کشاورزی در ساعات غیر اوج مصرف تابستان رایگان می‌شود