مراکش اسپانیا را حذف کرد
مراکش اسپانیا را حذف کرد

مراکش اسپانیا را حذف کرد نتیجه پنالتی‌ها: اسپانیا ۰ – ۳ مراکش

مراکش اسپانیا را حذف کرد

نتیجه پنالتی‌ها: اسپانیا ۰ – ۳ مراکش