مشاهده ۱۸ هزار مورد آبله میمونی در سطح جهان
مشاهده ۱۸ هزار مورد آبله میمونی در سطح جهان

مشاهده ۱۸ هزار مورد آبله میمونی در سطح جهان مدیرکل سازمان جهانی بهداشت: تا به امروز ۱۸ هزار مورد آبله میمونی در سطح جهان از ۷۸ کشور گزارش شده است که بیشتر موارد در اروپا هستند

مشاهده ۱۸ هزار مورد آبله میمونی در سطح جهان

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت: تا به امروز ۱۸ هزار مورد آبله میمونی در سطح جهان از ۷۸ کشور گزارش شده است که بیشتر موارد در اروپا هستند