مشاور وزیر ورزش به علت شدت صدمه سانحه بالگرد فوت کرد
مشاور وزیر ورزش به علت شدت صدمه سانحه بالگرد فوت کرد

مشاور وزیر ورزش به علت شدت صدمه سانحه بالگرد فوت کرد منابع بیمارستانی در بافت خبر دادند که اسماعیل احمدی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه متاسفانه به علت شدت صدمه درگذشت.

مشاور وزیر ورزش به علت شدت صدمه سانحه بالگرد فوت کرد

منابع بیمارستانی در بافت خبر دادند که اسماعیل احمدی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه متاسفانه به علت شدت صدمه درگذشت.