مشترکان بد مصرف پیامک هشدار قطع آب دریافت می‌کنند
مشترکان بد مصرف پیامک هشدار قطع آب دریافت می‌کنند

مشترکان بد مصرف پیامک هشدار قطع آب دریافت می‌کنند🔹 سخنگوی صنعت آب با اعلام اینکه برای مشترکان بد مصرف آب پیامک هشدار قطع دریافت می‌کنند، گفت: آب ۹ مشترک بد مصرف در تهران تا چند ساعت قطع شد و این امر سبب شد برخی از آنها برای اصلاح مصرف اقدام کردند.

مشترکان بد مصرف پیامک هشدار قطع آب دریافت می‌کنند🔹

سخنگوی صنعت آب با اعلام اینکه برای مشترکان بد مصرف آب پیامک هشدار قطع دریافت می‌کنند، گفت: آب ۹ مشترک بد مصرف در تهران تا چند ساعت قطع شد و این امر سبب شد برخی از آنها برای اصلاح مصرف اقدام کردند.