مصطفی تاج‌زاده بازداشت شد
مصطفی تاج‌زاده بازداشت شد

مصطفی تاج‌زاده بازداشت شد عصر جمعه مصطفی تاج‌زاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با دستور قضایی بازداشت شد. دیگر اتهام تاج‌زاده نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی بوده که به این ترتیب حکم بازداشت وی از سوی مقام قضایی صادر شده است.

مصطفی تاج‌زاده بازداشت شد

عصر جمعه مصطفی تاج‌زاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با دستور قضایی بازداشت شد. دیگر اتهام تاج‌زاده نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی بوده که به این ترتیب حکم بازداشت وی از سوی مقام قضایی صادر شده است.