مكرون: کردهای فرانسه هدف حمله شنیع در قلب پاریس قرار گرفتند
مكرون: کردهای فرانسه هدف حمله شنیع در قلب پاریس قرار گرفتند

🔻مكرون: کردهای فرانسه هدف حمله شنیع در قلب پاریس قرار گرفتند امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه:کردهای فرانسه هدف حمله شنیع در قلب پاریس قرار گرفتند. با قربانیان، خانواده‌ها و عزیزانشان ابراز همدردی می‌کنم. همچنین از نیروی پلیس به خاطر شجاعت و خونسردی آن‌ها قدردانی می‌کنم.

🔻مكرون: کردهای فرانسه هدف حمله شنیع در قلب پاریس قرار گرفتند

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه:کردهای فرانسه هدف حمله شنیع در قلب پاریس قرار گرفتند. با قربانیان، خانواده‌ها و عزیزانشان ابراز همدردی می‌کنم. همچنین از نیروی پلیس به خاطر شجاعت و خونسردی آن‌ها قدردانی می‌کنم.