ملاقات عمومی بیماران به علت پیشگیری از شیوع کرونا در بیمارستانهای آذربایجان شرقی ممنوع شد.
ملاقات عمومی بیماران به علت پیشگیری از شیوع کرونا در بیمارستانهای آذربایجان شرقی ممنوع شد.

ملاقات عمومی بیماران به علت پیشگیری از شیوع کرونا در بیمارستانهای آذربایجان شرقی ممنوع شد. دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام کرد: با توجه به آغاز پیک هفتم کرونا و ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله اجتماعی طبق مصوبه ستاد ملی کرونا ملاقات عمومی بیماران در همه بیمارستانهای استان ممنوع است.

ملاقات عمومی بیماران به علت پیشگیری از شیوع کرونا در بیمارستانهای آذربایجان شرقی ممنوع شد.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام کرد: با توجه به آغاز پیک هفتم کرونا و ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله اجتماعی طبق مصوبه ستاد ملی کرونا ملاقات عمومی بیماران در همه بیمارستانهای استان ممنوع است.