مهاجرت یکی دیگر از کادر درمان به آلمان
مهاجرت یکی دیگر از کادر درمان به آلمان

منصوره‌ رنجبر، سوپروایزر بیمارستان پاستور مشهد که بعد از اعتراض صنفی عزل شد را خاطرتان هست؟ رفت آلمان 🔹این نیروهای متخصص و دلسوز مهاجرت نمی‌کنند، “مهاجرت داده می‌شوند.” رنجبر نوشته: “متاسفانه روزی وزارت بهداشت به دست و پا می‌افتد برای جذب نیرو از کشورهای دوست و همسایه، آن روز دیر نیست” ✍آرش هاشمی، خبرنگار محلی […]

منصوره‌ رنجبر، سوپروایزر بیمارستان پاستور مشهد که بعد از اعتراض صنفی عزل شد را خاطرتان هست؟ رفت آلمان

🔹این نیروهای متخصص و دلسوز مهاجرت نمی‌کنند، “مهاجرت داده می‌شوند.” رنجبر نوشته: “متاسفانه روزی وزارت بهداشت به دست و پا می‌افتد برای جذب نیرو از کشورهای دوست و همسایه، آن روز دیر نیست”

✍آرش هاشمی، خبرنگار محلی در مشهد