مهدی عبدی از امروز به تمرینات تراکتور اضافه شد.
مهدی عبدی از امروز به تمرینات تراکتور اضافه شد.

مهدی عبدی از امروز به تمرینات تراکتور اضافه شد.

مهدی عبدی از امروز به تمرینات تراکتور اضافه شد.