مهدی کیانی کاپیتان تراکتور: دم اخباری گرم که پنالتی پیروزی را گرفت.
مهدی کیانی کاپیتان تراکتور: دم اخباری گرم که پنالتی پیروزی را گرفت.

مهدی کیانی کاپیتان تراکتور: دم اخباری گرم که پنالتی پیروزی را گرفت.

مهدی کیانی کاپیتان تراکتور: دم اخباری گرم که پنالتی پیروزی را گرفت.