موج اعتراض در فرانسه به افزایش هزینه‌های زندگی به کل اروپا رسید
موج اعتراض در فرانسه به افزایش هزینه‌های زندگی به کل اروپا رسید

🔻موج اعتراض در فرانسه به افزایش هزینه‌های زندگی به کل اروپا رسید/ اعتصاب‌های فراگیر در کشورهای غربی 🔹گسترش اعتراضات در فرانسه در هفته‌های اخیر موجب شده تا همزمان بسیاری از تشکل‌ها در سایر کشورهای اروپایی و به ویژه اروپای غربی برای دفاع از منافع و معیشت همکاران خود فراخوان اعتراضی صادر کنند.

🔻موج اعتراض در فرانسه به افزایش هزینه‌های زندگی به کل اروپا رسید/ اعتصاب‌های فراگیر در کشورهای غربی

🔹گسترش اعتراضات در فرانسه در هفته‌های اخیر موجب شده تا همزمان بسیاری از تشکل‌ها در سایر کشورهای اروپایی و به ویژه اروپای غربی برای دفاع از منافع و معیشت همکاران خود فراخوان اعتراضی صادر کنند.