نامزدی ولیعهد اردن با دختر سعودی
نامزدی ولیعهد اردن با دختر سعودی

نامزدی ولیعهد اردن با دختر سعودی 🔹دیوان سلطنتی اردن در بیانیه ای رسمی اعلام کرد که با حضور ملک عبدالله دوم بن الحسین و ملکه رانیه آل عبدالله، نامزدی شاهزاده الحسین بن عبدالله دوم با رجوه بنت خالد بن مساعد بن سیف بن عبدالعزیز آل سیف در روز چهارشنبه انجام شد. 🔹رجوه بنت خالد تحصیلات […]

نامزدی ولیعهد اردن با دختر سعودی

🔹دیوان سلطنتی اردن در بیانیه ای رسمی اعلام کرد که با حضور ملک عبدالله دوم بن الحسین و ملکه رانیه آل عبدالله، نامزدی شاهزاده الحسین بن عبدالله دوم با رجوه بنت خالد بن مساعد بن سیف بن عبدالعزیز آل سیف در روز چهارشنبه انجام شد.

🔹رجوه بنت خالد تحصیلات متوسطه خود را در عربستان سعودی و تحصیلات عالی خود را در دانشکده معماری دانشگاه سیراکیوز در نیویورک آمریکا گذراند.