نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات به ۸۵ درصد رسید
نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات به ۸۵ درصد رسید

🔻نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات به ۸۵ درصد رسید رئیس کل بانک مرکزی: در حال حاضر نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات در کشور به ۸۵ درصد رسیده و آمار بسیار خوبی است، اما انتظار بر این است که این نرخ به زودی زود به ۱۰۰ درصد برسد.

🔻نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات به ۸۵ درصد رسید

رئیس کل بانک مرکزی: در حال حاضر نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات در کشور به ۸۵ درصد رسیده و آمار بسیار خوبی است، اما انتظار بر این است که این نرخ به زودی زود به ۱۰۰ درصد برسد.