نسترن فرخه خبرنگار آزاد شد
نسترن فرخه خبرنگار آزاد شد

نسترن فرخه خبرنگار آزاد شد 🔸نسترن فرخه خبرنگار اجتماعی روزنامه شرق با قرار وثیقه آزاد شد. 🔹فرخه یکشنبه گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

نسترن فرخه خبرنگار آزاد شد

🔸نسترن فرخه خبرنگار اجتماعی روزنامه شرق با قرار وثیقه آزاد شد.

🔹فرخه یکشنبه گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.