نسخه روسی “مستر و ویزا کارت” به زودی در ایران فعال می شود
نسخه روسی “مستر و ویزا کارت” به زودی در ایران فعال می شود

نسخه روسی “مستر و ویزا کارت” به زودی در ایران فعال می شود 🔹خبرگزاری “ریانوستی” روسیه به نقل از یک مقام ارشد روسیه گفت: کارت های بانکی “میر” روسیه به زودی در ایران فعال خواهند شد و ایران جدیدترین کشوری است که نسخه روسی جایگزین “ویزا کارت” و “مستر کارت” را پذیرفته است.

نسخه روسی “مستر و ویزا کارت” به زودی در ایران فعال می شود

🔹خبرگزاری “ریانوستی” روسیه به نقل از یک مقام ارشد روسیه گفت: کارت های بانکی “میر” روسیه به زودی در ایران فعال خواهند شد و ایران جدیدترین کشوری است که نسخه روسی جایگزین “ویزا کارت” و “مستر کارت” را پذیرفته است.