نفرات برتر ششمین جشنواره تئاتر خیابانی “تبریزیم” مشخص شدند
نفرات برتر ششمین جشنواره تئاتر خیابانی “تبریزیم” مشخص شدند

ششمین جشنواره‌ سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم نفرات برتر خود را شناخت. به گزارش تایسیزنیوز، هیات داوران ششمین جشنواره‌ی سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم نفرات برتر خود را شناخت. بخش بروشور: کاندیداهانمایش شهر خوبان/هیاهوی این زمانه/کودکان کارلوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به طراح بروشور نمایش کودکان کار بخش موسیقیکاندیداهای این بخش شامل: ۱- […]

ششمین جشنواره‌ سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم نفرات برتر خود را شناخت.

به گزارش تایسیزنیوز، هیات داوران ششمین جشنواره‌ی سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم نفرات برتر خود را شناخت.

بخش بروشور: کاندیداها
نمایش شهر خوبان/هیاهوی این زمانه/کودکان کارلوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به طراح بروشور نمایش کودکان کار

بخش موسیقی
کاندیداهای این بخش شامل:

۱- موسیقی نمایش سه دلقک و نصفی آقای محمد نادری
۲- موسیقی نمایش زخمه آقای علی خاتمی
۳- موسیقی نمایش معرکه آقای محمد علی خواجه
۴- موسیقی نمایش ماندالا آقای آرین محمدی و سما حمزه‌ای

در این بخش لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به موسیقی نمایش معرکه آقای محمد علی خواجه

موسیقی برگزیده: لوح افتخار و مبلغ ۶۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به موسیقی نمایش زخمه آقای علی خاتمی

بخش طراحی لباس
کاندیداهای این بخش شامل:
۱- طراحی لباس نمایش آهوئی با روپوش قرمز
۲- طراحی لباس نمایش مردان آهنین
۳- طراحی لباس نمایش سه دلقک و نصفی
۴- طراحی لباس نمایش ماندالا
۵- طراحی لباس نمایش نیشتر

در این بخش لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به طراح لباس نمایش نیشتر سرکار خانم سما سیمرغی
طراحی برگزیده: در این بخش طراح برگزیده شامل لوح تقدیر و مبلغ ۶۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به طراح لباس نمایش ماندالا سرکار خانم فرشته جعفری

کارگردانی:
کاندیداها:
۱- کارگردانی نمایش زخمه خانم حسنا قبادی
۲- کارگردانی نمایش دوچرخه سوار خانم کژال راستین
۳- کارگردانی نمایش شهر خوبان آقای بهنام کاوه
۴- کارگردانی نمایش مردان آهنین آقای مسعود کردی
۵- کارگردانی نمایش سه دلقک و نصفی آقای امیر امینی
۶- کارگردانی نمایش آهوئی با روپوش قرمز آقای مجتبی خلیلی

– رتبه سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۵۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به کارگردان نمایش مردان آهنین آقای مسعود کردی
– رتبه دوم: لوح تقدیر و مبلغ ۸۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به کارگردان نمایش آهوئی با روپوش قرمز آقای مجتبی خلیلی
– رتبه اول: لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تقدیم می‌شود به کارگردان نمایش سه دلقک و نصفی آقای امیر امینی

بخش طراحی فضا:
کاندیداهای این بخش شامل:

۱- طراحی فضای نمایش شهر خوبان
۲- طراحی فضای نمایش دوچرخه سوار
۳- طراحی فضای نمایش سه دلقک و نصفی
۴- طراحی فضای نمایش مردان آهنین
۵- طراحی فضای نمایش ماندالا
۶- طراحی فضای نمایش آهوئی با روپوش قرمز

لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به طراحی فضای نمایش ماندالا آقای مهدی روزبهانی
رتبه سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به طراحی فضای نمایش دوچرخه سوار سرکار خانم کژال راستین و آقای مختار محمدی
– رتبه دوم: در این بخش لوح تقدیر و مبلغ ۵۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به طراحی فضای نمایش مردان آهنین سرکار خانم الناز مرادی
– رتبه اول: در این بخش لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ ۷۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به طراحی فضای نمایش سه دلقک و نصفی آقای امیر امینی

بازیگری مرد:
کاندیداهای این بخش شامل:
۱- بازیگر مرد نمایش سه دلقک و نصفی آقای احمد شریفی
۲- بازیگر مرد نمایش یک روز پرماجرا آقای وریا شاکری
۳- بازیگر مرد نمایش نمکی آقای جلیل یوسفی
۴- بازیگر مرد نمایش شهر خوبان آقای بهنام کاوه
۵- بازیگر مرد نمایش آهوئی با روپوش قرمز آقای محمد قدیمی
۶- بازیگر مرد نمایش مردان آهنین آقای مسعود کردی

در این بخش لوح تقدیر و جایزه‌ی نقدی به خاطر توانمندی و تلاش سالیان متمادی در عرصه نمایش خیابانی تقدیم می‌شود به آقای مالک آبسالان
و لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به بازیگر نمایش نمکی آقای جلیل یوسفی
– رتبه سوم : لوح تقدیر و مبلغ ۴۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به بازیگر مرد نمایش‌های (به صورت مشترک) آقایان بهنام کاه برای نمایش شهر خوبان و مسعود کردی برای نمایش مردان آهنین
– رتبه دوم: لوح تقدیر و مبلغ ۶۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهداء می‌شود  به بازیگر مرد نمایش یک روز پرماجرا آقای وریا شاکری
– رتبه اول: در این بخش لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ ۸۰ میلیون اهداء می‌شود به بازیگر مرد نمایش سه دلقک و نصفی آقای احمد شریفی

بازیگری زن:
کاندیداها:
۱- بازیگر زن نمایش ماندالا خانم رقیه محمدی
۲- بازیگر زن نمایش مردان آهنین خانم کوثر شاهوردی
۳- بازیگر زن نمایش سه دلقک و نصفی خانم آرزو علیپور
۴- بازیگر زن نمایش یک روز پرماجرا خانم نازیلا امینی

در این بخش لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهداء می‌شود به بازیگر نمایش ماندالا خانوم رقیه محمدی (بازیگر کودک)
– رتبه سوم: در این بخش لوح تقدیر و مبلغ ۴۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به بازیگر نمایش یک روز پرماجرا سرکار خانم نازیلا امینی
– رتبه دوم: در این بخش لوح تقدیر و مبلغ ۶۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به بازیگر نمایش سه دلقک و نصفی سرکار خانم آرزو علیپور
– رتبه اول: در این بخش لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ ۸۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به بازیگر نمایش مردان آهنین سرکار خانم کوثر شاهوردی

طرح و ایده :
کاندیداها:
۱- نمایش نمکی
۲- نمایش معرکه
۳- نمایش یک روز پرماجرا
۴- نمایش آهوئی با روپوش قرمز
۵- نمایش ماندالا
۶- نمایش سه دلقک و نصفی

– تقدیر:در این بخش لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به طرح و ایده‌ی نمایش نمکی به آقای جلیل یوسفی
– رتبه سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۵۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به طرح و ایده‌ی نمایش یک روز پرماجرا سرکار خانم الناز میرزای غفاری
– رتبه دوم: لوح تقدیر و مبلغ ۷۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به طرح و ایده‌ی نمایش معرکه آقای سوران حسینی
– رتبه اول: لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال اهداء می‌شود به طرح و ایده‌ی نمایش سه دلقک و نصفی سرکار خانم آرزو علیپور

نمایش‌های زیر به دبیرخانه‌های جشنواره‌ی تئاتر خیابانی کشوری پیشنهاد می‌گردند:

– معرفی به جشنواره‌ی سراسری بسیج:
نمایش شهر خوبان به کارگردانی آقای بهنام کاوه

– معرفی به جشنواره‌ی لاهیجان
نمایش یک روز پرماجرا

– معرفی به جشنواره‌ی مریوان
نمایش آهوئی با روپوش قرمز

– معرفی به دبیرخانه‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر
نمایش سه دلقک و نصفی

ضمناً شهرداری منطقه یک تبریز از نمایش شهر خوبان به کارگردانی آقای بهنام کاوه جهت اجرا در تبریز دعوت بعمل می‌آورد.

کار برگزیده‌ی جشنواره‌ی ششم تبریزیم
کاندیداها:
۱- نمایش یک روز پرماجرا به کارگردانی خانم الناز میرزای غفاری
۲- نمایش آهویی با روپوش قرمز به کارگردانی‌ آقای مجتبی خلیلی
۳- نمایش سه دلقک و نصفی به کارگردانی آقای امیر امینی

در این بخش لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال اهدا می‌شود به کار برگزیده‌ی جشنواره “نمایش سه دلقک و نصفی به کارگردانی آقای امیر امینی از گیلان”

هیات داوران ششمین جشنواره‌ی سراسری تبریزیم ۵-۷ آبان ۱۴۰۲
پرویز فلاحی‌پور
ابوالفضل همراه
حمید ابراهیمی