نمازی: عمان نقش حیاتی در آزادی من ایفا کرده است
نمازی: عمان نقش حیاتی در آزادی من ایفا کرده است

🔻نمازی: عمان نقش حیاتی در آزادی من ایفا کرده است محمدباقر نمازی:عمان نقش حیاتی در آزادی من ایفا کرده است. 🔹این نشان‌دهنده نقش برجسته پادشاه عمان در این عملیات و تلاش‌های بشردوستانه وی طی چند سال گذشته است.

🔻نمازی: عمان نقش حیاتی در آزادی من ایفا کرده است

محمدباقر نمازی:عمان نقش حیاتی در آزادی من ایفا کرده است.

🔹این نشان‌دهنده نقش برجسته پادشاه عمان در این عملیات و تلاش‌های بشردوستانه وی طی چند سال گذشته است.