نمایش عکس حاج قاسم سلیمانی توسط رئیسی در سازمان ملل
نمایش عکس حاج قاسم سلیمانی توسط رئیسی در سازمان ملل

🔹 نمایش عکس حاج قاسم سلیمانی توسط رئیسی در سازمان ملل

🔹 نمایش عکس حاج قاسم سلیمانی توسط رئیسی در سازمان ملل