نماینده مجلس: باید بپذیریم حیات دریاچه ارومیه رو به پایان است
نماینده مجلس: باید بپذیریم حیات دریاچه ارومیه رو به پایان است

نماینده مجلس: باید بپذیریم حیات دریاچه ارومیه رو به پایان است محمودزاده عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی:حجم آب موجود در دریاچه ارومیه به حداقل میزان خود رسیده است، در طی چند سال اخیر نه تنها ورودی قابل قبولی نداشته بلکه با شدت گیری کاهش بارندگی، افزایش خشکسالی‌ها و تبخیر بیش از اندازه، منجر به نابودی […]

نماینده مجلس: باید بپذیریم حیات دریاچه ارومیه رو به پایان است

محمودزاده عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی:حجم آب موجود در دریاچه ارومیه به حداقل میزان خود رسیده است، در طی چند سال اخیر نه تنها ورودی قابل قبولی نداشته بلکه با شدت گیری کاهش بارندگی، افزایش خشکسالی‌ها و تبخیر بیش از اندازه، منجر به نابودی این دریاچه شده است؛ در کنار تمام این عوامل احداث سدهای متعدد در اطراف این دریاچه شرایط آن را وخیم‌تر کرده است.

🔹در حال حاضر ورودی به دریاچه ارومیه صفر است؛ باید بپذیریم حیات دریاچه شور آذربایجان رو به پایان است اگر اقدام عاجلی برای احیای آن صورت نپذیرد.