نمودار مرحله حذفی جام جهانی با حضور سه تیم آسیایی
نمودار مرحله حذفی جام جهانی با حضور سه تیم آسیایی

نمودار مرحله حذفی جام جهانی با حضور سه تیم آسیایی (اولین بار در تاریخ)

نمودار مرحله حذفی جام جهانی با حضور سه تیم آسیایی (اولین بار در تاریخ)