نوزاد رهاشده در اتوبان پاسداران تبریز
نوزاد رهاشده در اتوبان پاسداران تبریز

💢 نوزاد رهاشده در اتوبان پاسداران تبریز ▫️نوزاد پسر رها شده مجهول الهویت که به ظاهر دو سه روزه می باشد در اتوبان پاسداران توسط عوامل نیروی انتظامی کلانتری ۱۳ پیدا شد و تحویل شیرخوارگاه نور احسان داده شد.▫️حال عمومی نوزاد خوب است و اقدامات لازم درحال انجام است و نام نوزاد عرفان گذاشته شد.

💢 نوزاد رهاشده در اتوبان پاسداران تبریز

▫️نوزاد پسر رها شده مجهول الهویت که به ظاهر دو سه روزه می باشد در اتوبان پاسداران توسط عوامل نیروی انتظامی کلانتری ۱۳ پیدا شد و تحویل شیرخوارگاه نور احسان داده شد.▫️حال عمومی نوزاد خوب است و اقدامات لازم درحال انجام است و نام نوزاد عرفان گذاشته شد.