نیمار با ۷۷ گل در کنار پله به برترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل تبدیل شد.
نیمار با ۷۷ گل در کنار پله به برترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل تبدیل شد.

نیمار با ۷۷ گل در کنار پله به برترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل تبدیل شد.

نیمار با ۷۷ گل در کنار پله به برترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل تبدیل شد.