هزینه وام مسکن ارزان‌تر شد
هزینه وام مسکن ارزان‌تر شد

🔻هزینه وام مسکن ارزان‌تر شد 🔹بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن، هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در فروردین سال گذشته ۸۸ هزار و ۳۰۰، در اردیبهشت ۸۹ هزار و ۵۰۰ و در خرداد ۸۹ هزار تومان قیمت دارد.

🔻هزینه وام مسکن ارزان‌تر شد

🔹بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن، هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در فروردین سال گذشته ۸۸ هزار و ۳۰۰، در اردیبهشت ۸۹ هزار و ۵۰۰ و در خرداد ۸۹ هزار تومان قیمت دارد.