هشدار بورس کالا در مورد خودروهای وارداتی
هشدار بورس کالا در مورد خودروهای وارداتی

هشدار بورس کالا در مورد خودروهای وارداتی/ عرضه خودروهای وارداتی در بورس منوط به ورود به کشور و صدور قبض انبار است در متن این نامه آمده است:با توجه به سوابق پیش فروش خودرو در سال‌های قبل توسط وارد کنندگان و تشکیل پرونده های کثیرالشاکی از مالباختگان خودرو، هیات مدیره بورس کالا این روش فروش […]

هشدار بورس کالا در مورد خودروهای وارداتی/ عرضه خودروهای وارداتی در بورس منوط به ورود به کشور و صدور قبض انبار است

در متن این نامه آمده است:با توجه به سوابق پیش فروش خودرو در سال‌های قبل توسط وارد کنندگان و تشکیل پرونده های کثیرالشاکی از مالباختگان خودرو، هیات مدیره بورس کالا این روش فروش را به دلیل ابهامات و ریسک های زیادی که به خریداران تحمیل خواهد کرد به صلاح نمی‌داند.