هشدار سازمان ملل نسبت به رکود جهانی
هشدار سازمان ملل نسبت به رکود جهانی

🔻هشدار سازمان ملل نسبت به رکود جهانی 🔹سازمان ملل متحد هشدار داد که جهان در آستانه رکود است و کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای آسیایی ممکن است متحمل بار سنگین آن شوند.

🔻هشدار سازمان ملل نسبت به رکود جهانی

🔹سازمان ملل متحد هشدار داد که جهان در آستانه رکود است و کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای آسیایی ممکن است متحمل بار سنگین آن شوند.