هشدار یک جامعه‌شناس: فرصت نظام برای شنیدن از مردم همیشگی نیست
هشدار یک جامعه‌شناس: فرصت نظام برای شنیدن از مردم همیشگی نیست

🔻هشدار یک جامعه‌شناس: فرصت نظام برای شنیدن از مردم همیشگی نیست محمدرضا جوادی یگانه، جامعه‌شناس:بعد از فروکش کردن اعتراضات، تعادل ناپایداری شکل گرفته، ناشی از آنکه اکثریتِ مردمِ ناراضی، به هیچ یک از دو طرف: معترض و طرفدار نظام نپیوستند. اکثریت مردم، از وضعیت امروز عمیقا ناراضی هستند، اما تصویری هم که براندازان از فردا […]

🔻هشدار یک جامعه‌شناس: فرصت نظام برای شنیدن از مردم همیشگی نیست

محمدرضا جوادی یگانه، جامعه‌شناس:بعد از فروکش کردن اعتراضات، تعادل ناپایداری شکل گرفته، ناشی از آنکه اکثریتِ مردمِ ناراضی، به هیچ یک از دو طرف: معترض و طرفدار نظام نپیوستند. اکثریت مردم، از وضعیت امروز عمیقا ناراضی هستند، اما تصویری هم که براندازان از فردا ارائه می‌کنند، برایشان مبهم و ترسناک است.

🔹اگر نظام تغییری در سیاست‌های خود ندهد، در خطا و خطاهای بعدی سیستم (که خیلی هم دور نخواهد بود!)، اکثریت ناراضی، ناراضی‌تر، ولی ناامید و درمانده، تسلیم سرنوشت می‌شوند و انفعال آنها، فضا را برای براندازان فراهم‌تر می‌کند.