هفته ای پاییزی در راه کشور
هفته ای پاییزی در راه کشور

🔻هفته ای پاییزی در راه کشور 🔹هفته آینده با وقوع کاهش محسوس دما در منطقه شاهد هوایی بسیار خنک در بخش های گسترده ای از کشور خواهیم بود. 🔹برای هفته آینده به جز مناطق محدودی از گرمسیر کشور در سایر نقاط شاهد هوایی بسیار خنک و پاییزی خواهیم بود. 🔹دماهایی که طی امروز در بیشتر […]

🔻هفته ای پاییزی در راه کشور

🔹هفته آینده با وقوع کاهش محسوس دما در منطقه شاهد هوایی بسیار خنک در بخش های گسترده ای از کشور خواهیم بود.

🔹برای هفته آینده به جز مناطق محدودی از گرمسیر کشور در سایر نقاط شاهد هوایی بسیار خنک و پاییزی خواهیم بود.

🔹دماهایی که طی امروز در بیشتر نقاط کشور ثبت خواهد شد دیگر تا پایان سال به ثبت نخواهد رسید که دلیل آن نیز کاهش دمای پاییزی خواهد بود.