هوادار – تراکتور؛ بدون تماشاگر شد!
هوادار – تراکتور؛ بدون تماشاگر شد!

هوادار – تراکتور؛ بدون تماشاگر شد! 🔸بنابر تصمیم شورای تامین جدال هوادار و تراکتور که در ورزشگاه پاس قوامین انجام می‌شود، بدون حضور تماشاگران خواهد بود. 🔸این مسابقه قرار است از شبکه ورزش به صورت مستقیم پخش شود و بنابر تصمیم گرفته شده، هواداران نمی‌توانند از نزدیک بازی را تماشا کنند!

هوادار – تراکتور؛ بدون تماشاگر شد!

🔸بنابر تصمیم شورای تامین جدال هوادار و تراکتور که در ورزشگاه پاس قوامین انجام می‌شود، بدون حضور تماشاگران خواهد بود.

🔸این مسابقه قرار است از شبکه ورزش به صورت مستقیم پخش شود و بنابر تصمیم گرفته شده، هواداران نمی‌توانند از نزدیک بازی را تماشا کنند!