هک سرورهای وزارت امور خارجه تکذیب شد
هک سرورهای وزارت امور خارجه تکذیب شد

هک سرورهای وزارت امور خارجه تکذیب شد سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای رسانه‌ای مطرح شده مبنی بر دستیابی به اسناد و بانک‌های اطلاعاتی و همچنین هک سرورها و سامانه‌های وزارت امور خارجه را تکذیب کرد.                        

هک سرورهای وزارت امور خارجه تکذیب شد

سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای رسانه‌ای مطرح شده مبنی بر دستیابی به اسناد و بانک‌های اطلاعاتی و همچنین هک سرورها و سامانه‌های وزارت امور خارجه را تکذیب کرد.