واریز هزینه تخفیف مشترکان گاز با کاهش مصرف تا پایان ماه
واریز هزینه تخفیف مشترکان گاز با کاهش مصرف تا پایان ماه

🔻واریز هزینه تخفیف مشترکان گاز با کاهش مصرف تا پایان ماه وزیر نفت:بارها اعلام شده است که هرکدام از مشترکان حوزه گاز یک درصد کاهش مصرف داشته باشند، سه درصد تخفیف در هزینه مصرف گاز دریافت می‌کنند که برنامه‌ داریم این مقدار تخفیف تا پایان ماه به حساب مشترکان گاز واریز شود.

🔻واریز هزینه تخفیف مشترکان گاز با کاهش مصرف تا پایان ماه

وزیر نفت:بارها اعلام شده است که هرکدام از مشترکان حوزه گاز یک درصد کاهش مصرف داشته باشند، سه درصد تخفیف در هزینه مصرف گاز دریافت می‌کنند که برنامه‌ داریم این مقدار تخفیف تا پایان ماه به حساب مشترکان گاز واریز شود.