ورود به ونیز پولی می‌شود
ورود به ونیز پولی می‌شود

ورود به ونیز پولی می‌شود 🔹مسؤولان شهر «ونیز» ایتالیا‌ برای مدیریت ازدحام جمعیت در مرکز تاریخی این شهر، مسافرانی که برای بازدید یک‌روزه به این شهر سفر می‌کنند را به پرداخت مبلغی به عنوان ورودی و رزرو ملزم می‌کنند.

ورود به ونیز پولی می‌شود

🔹مسؤولان شهر «ونیز» ایتالیا‌ برای مدیریت ازدحام جمعیت در مرکز تاریخی این شهر، مسافرانی که برای بازدید یک‌روزه به این شهر سفر می‌کنند را به پرداخت مبلغی به عنوان ورودی و رزرو ملزم می‌کنند.