ورود مجلس برای مقابله موثر با تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری
ورود مجلس برای مقابله موثر با تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری

ورود مجلس برای مقابله موثر با تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری 🔹️بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه رقابت شدید برای ورود به آموزش عالی کشور موجب استفاده تعداد معدودی از داوطلبان از روش های نامتعارف برای ورود به دانشگاه ها شده است، از ورود مجلس برای مقابله موثر با تخلفات […]

ورود مجلس برای مقابله موثر با تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری

🔹️بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه رقابت شدید برای ورود به آموزش عالی کشور موجب استفاده تعداد معدودی از داوطلبان از روش های نامتعارف برای ورود به دانشگاه ها شده است، از ورود مجلس برای مقابله موثر با تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری، خبر داد.