وزیر ارشاد: آغوش دولت به روی همه هنرمندان باز است
وزیر ارشاد: آغوش دولت به روی همه هنرمندان باز است

🔻وزیر ارشاد: آغوش دولت به روی همه هنرمندان باز است 🔹محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که آغوش دولت به روی همه هنرمندان باز است، گفت: ممکن است چند نفر ناآگاهانه کاری کنند ولی به معاونانم گفتم که با آنها صحبت کنند.

🔻وزیر ارشاد: آغوش دولت به روی همه هنرمندان باز است

🔹محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که آغوش دولت به روی همه هنرمندان باز است، گفت: ممکن است چند نفر ناآگاهانه کاری کنند ولی به معاونانم گفتم که با آنها صحبت کنند.