وزیر ارشاد: امسال اینترنت خبرنگاری با سختگیری بیشتری فعال می‌شود
وزیر ارشاد: امسال اینترنت خبرنگاری با سختگیری بیشتری فعال می‌شود

اسماعیلی:برآورد ما این است که ۱۷ هزار خبرنگار در کشور وجود دارد اما اینبار سخت‌گیری بیشتری شده و در ادامه به همه افرادی که پرونده آنها کامل شود اینترنت تعلق می‌گیرد. 🔹همه کسانی که در فرایند خبری هستند پس از طی تشریفات مشخص، پروانه خبرنگاری و روزنامه نگاری می‌گیرند.

اسماعیلی:برآورد ما این است که ۱۷ هزار خبرنگار در کشور وجود دارد اما اینبار سخت‌گیری بیشتری شده و در ادامه به همه افرادی که پرونده آنها کامل شود اینترنت تعلق می‌گیرد.

🔹همه کسانی که در فرایند خبری هستند پس از طی تشریفات مشخص، پروانه خبرنگاری و روزنامه نگاری می‌گیرند.