وزیر صمت: دولت آماده حذف ارز ۴۲۰۰ است
وزیر صمت: دولت آماده حذف ارز ۴۲۰۰ است

وزیر صمت: دولت آماده حذف ارز ۴۲۰۰ است علیرضا رزم حسینی:تا یک ماه آینده تمامی بنادری که دارای کالاهای اساسی هستند ترخیص خواهد شد که تا پایان سال هیچ گونه نگرانی از بابت کالا نخواهیم داشت. 🔹تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ میباشد

وزیر صمت: دولت آماده حذف ارز ۴۲۰۰ است

علیرضا رزم حسینی:تا یک ماه آینده تمامی بنادری که دارای کالاهای اساسی هستند ترخیص خواهد شد که تا پایان سال هیچ گونه نگرانی از بابت کالا نخواهیم داشت.

🔹تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ میباشد