وزیر صمت: واردکنندگان خودرو در حال مذاکره با طرف‌های خارجی هستند
وزیر صمت: واردکنندگان خودرو در حال مذاکره با طرف‌های خارجی هستند

وزیر صمت: واردکنندگان خودرو در حال مذاکره با طرف‌های خارجی هستند 🔹فاطمی امین: هماهنگی‌ها انجام‌شده و اکنون یک ماه است که شرکت‌های واردکننده درگیر کار اجرا شده‌اند. تأخیر موجود به این دلیل است که واردکننده باید به مذاکره بپردازد و قرارداد منعقد کند. در این میان مانعی از سمت ما وجود ندارد.

وزیر صمت: واردکنندگان خودرو در حال مذاکره با طرف‌های خارجی هستند

🔹فاطمی امین: هماهنگی‌ها انجام‌شده و اکنون یک ماه است که شرکت‌های واردکننده درگیر کار اجرا شده‌اند. تأخیر موجود به این دلیل است که واردکننده باید به مذاکره بپردازد و قرارداد منعقد کند. در این میان مانعی از سمت ما وجود ندارد.