وزیر فرهنگ: ۵ خبرگزاری را ادغام می‌کنیم
وزیر فرهنگ: ۵ خبرگزاری را ادغام می‌کنیم

وزیر فرهنگ: ۵ خبرگزاری را ادغام می‌کنیم در ایران ۴۸ خبرگزاری داریم به همین خاطر کار را از دولت شروع کردیم و بنا داریم ۵ خبرگزاری را در ایرنا ادغام کنیم.

وزیر فرهنگ: ۵ خبرگزاری را ادغام می‌کنیم

در ایران ۴۸ خبرگزاری داریم به همین خاطر کار را از دولت شروع کردیم و بنا داریم ۵ خبرگزاری را در ایرنا ادغام کنیم.