وضعیت شجاعی امروز مشخص می شود/ مشکل مهاجم تراکتور حل شد
وضعیت شجاعی امروز مشخص می شود/ مشکل مهاجم تراکتور حل شد

وضعیت شجاعی امروز مشخص می شود/ مشکل مهاجم تراکتور حل شد وضعیت کاپیتان تیم فوتبال تراکتور برای دیدار با نساجی مازندران در جلسه امروز کمیته استیناف مشخص می شود.

وضعیت شجاعی امروز مشخص می شود/ مشکل مهاجم تراکتور حل شد

وضعیت کاپیتان تیم فوتبال تراکتور برای دیدار با نساجی مازندران در جلسه امروز کمیته استیناف مشخص می شود.